درخواست پشتیبانی جدید ایجاد کنید

فرمت فایل های مجاز: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .txt, .pdf

لطفا نام مالک را وارد نمایید

مدل دستگاه را مشخص نمایید

سریال دستگاه را وارد کنید

شماره همراه که در زمان خرید در قرارداد خرید شرکت ثبت شده است

نام خریدار دستگاه را وارد کنید

شماره خریدار را به درستی وارد نمایید

لطفا کارت ملی خریدار و فروشنده را بارگذاری نمایید و صحت کلیه اطلاعات را تایید نمایید

لغو